Redaktion

Qiong Wu
qiong.wu@dershit.de

Patrick Wieth
patrick.wieth@dershit.de

Johnny Favourite
johnny.favourite@dershit.de

bitcointitel

Micha Ober
micha.ober@dershit.de